ใคร กินบ่อย เป็นป ระจำค วร รู้ไ ว้

ใคร กินบ่อย เป็นป ระจำค วร รู้ไ ว้

ประ โยชน์ขอ งชะอม

1. ชะอม มีสารเบต้าแคโรทีนที่ช่วยบำรุงผิวพรรณใ ห้ผ่องใส ทำให้ดูอ่ อนกว่าวัย

2. ชะอมช่วยเสริมสร้า งภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ดีขึ้น

3. ชะอมมีเบ ต้าแคโรทีน ช่วยลดโอกาส ที่จะเกิด โ ร ค หั ว ใ จได้ อีกด้วย

4. ชะอมยังช่วยขับลมในระบบท างเดินอาหาร แก้อากา รท้องอืด ท้องเฟ้อ บรรเ ทาอาการปวดท้องได้ดี

5. ชะอมมี ฟอสฟอรัส ที่ช่วยเสริมให้ วิตามินบีต่างๆ ทำงานได้อย่างมีประสิท ธิภาพมากขึ้น

6. ชะอมยังมีแคลเ ซียมสูง ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อกระ ดูกและฟันที่แข็งแรง โด ยเฉพาะในผู้หญิงวัยทอ งที่จะเกิด ภาวะกระ ดูกพรุนได้ง่าย ควรรับประทานเป็นอย่างมาก

7. อีกหนึ่งส รรพคุณที่โดดเด่น ของชะอมคือ ช่วยบำรุงรักษ าเส้นเอ็นให้แข็งแรง ให้เส้นเอ็น ไม่เสื่อมเร็ว

8. ชะอมมีเส้ นใยอาหารมาก จึงมีประโยชน์ช่วยในกา รขับถ่าย เหมาะสำหรับผู้ที่มี อาการท้องผูกบ่อยๆ

9.ยอดอ่ อนของชะอม มีสรร พคุณช่ วยลดอาการร้อนในของร่างกายได้ และส่วนยอดของชะอมก็นิยมนำมาใช้ในกา รประกอบอา หารมากที่สุด

10. ชะอมอุดมไปด้วยวิต ามินเอ ซึ่งมีประโยชน์ในการต้าน สารอนุมูลอิสระ อีกทั้งยังช่วยบำรุ งสายตาได้ดี อีกด้วย

11. ชะอมมี สรรพคุณช่วย บำรุงเส้นผม ให้มีน้ำหนั กสุขภาพดี ไ ม่แห้ง

โทษ ของ ชะอม

1. การรับ ประทานชะอมใน ฤดูฝน อาจจะมีรสเ ปรี้ยว และ จะทำ ให้ปวดท้องได้ ปกติจะนิยมรับ ประทานในช่วงหน้า ร้อน

2. ชะอมมีกรดยูริ กมาก หากรับประทาน มากเกินไปก็อาจ ทำให้เป็น โ ร ค เ ก า ต์ ได้

4. เป็นยาร ะบายอ่อนๆ ห ากรับประ ทานม าเกินไป อาจก่อให้เกิดอาการ ท้องเสีย ปวดท้อง ท้อง เ สี ย เป็นต้น

ชะอม มีประโยชน์มากมา ย และ ยังมีโทษของมันเช่นกัน แต่ไม่ว่าเราจะรับประทานอะไรก็ตาม มันก็มีทั้งปร ะโยชน์และ

ผลตามมาทั้งนั้น ดังนั้น เราครจะเลือกรับประทานในป ริมาณที่เหมาะสมกับร่าง กายของเราจะเป็นประโยชน์ที่สุด

ขอบคุณที่มา…

b i t c o r e t e c h

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *