เศร้าอีก โควิดวันนี้ ติดเชื้อเสียชี วิต 131ศ w พบป่วยใหม่ 13,256 ราย

เศร้าอีก โควิดวันนี้ ติดเชื้อเสียชี วิต 131ศ w พบป่วยใหม่ 13,256 ราย

ล่าสุด วันที่ 22 ก.ย.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน

เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 13,256 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 478 ราย ราย ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 10,620 ราย

ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 2,143 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 15 รายหายป่วยกลับบ้าน 13,829 ราย หายป่วยสะสม 1,352,936 ราย

ยอดผู้ป่วยสะสมระลอกเดือนเม.ย.2564 จำนวน 1,495,750 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 131 ราย ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 128,367 ราย ทั้งนี้

ศบค. จะแถลงรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง

ขอบคุณที่มา…

ศู น ย์ บ ริ ห า ร ส ถ า น ก า ร ณ์ โ ค วิ ด – 1 9 ( ศ บ ค . )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *