May 25, 2022

เก็ บกินเองที่ บ้านปลูกห อมแดงใน แผง ใส่ไข่

หอมแดง เป็นพืชสมุนไพรที่คุ้นเคยกันดีในบ้านเรา และจะนิยมนำส่วนหัวมาประกอบอาหาร จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ

หาซื้อได้ง่ายและสะดวก วันนี้เราจึงมีไอเดียการปลูกหัวหอมแดงด้วยถาดไข่กระดาษ เพื่อจะได้มีหอมแดงไว้กินเองได้ที่บ้าน สะดวกสบายมากขึ้นไม่ต้องออกไปซื้อข้างนอก

สิ่ งที่ต้อ งเตรียม

1. ถาดไข่กร ะดาษ 5 ถา ด

2. หัวห อม ที่มีคุณ ภาพ

วิธี ปลูกห อมแดงบนถาดไข่

1. ก่อนอื่นให้เตรี ยมพื้นที่ปลูก โดยการ นำถาดไข่กระดาษม าวางซ้อนกันไว้ทั้ง 5 ถาด

2. หลังจากนั้ นก็รดน้ำลงไปให้ถาดไข่ชุ่มน้ำไว้

3. นำหัวหอม มาใส่ลงไปตามหลุมขอ งถาดไข่ ใส่ ลงไปให้ทั่วทุกหลุมได้เลย

4. ระหว่างปลูก ให้ นำถาดที่ปลูกหั วหอมไปวางตั้งไว้ในที่แดดสามารถส่องถึง เพื่อเพิ่ มการเจริญเติบโตที่ดี

5. แล้วทำ การรดน้ำทุก วัน เช้า-เย็น แล้วก็รอเวลาใ ห้หัวหอมเจริญ ติบโต

ข้อควรระวัง: สิ่งที่ต้องระวังเป็นอย่งามากก็คือ ในระหว่างที่ปลูกอย่าให้ถาดไข่แห้ง

ควรให้ถาดไข่มีความชื้นอยู่ตลอดเวลา การนำถาดไข่มาซ้อนเพิ่มจะช่วยให้ถาดไข่ รั ก ษ า ความชื้นได้ดีขึ้น

ดังนั้นหากรู้สึกว่าถาดไข่แห้งเร็ว ให้นำถาดไข่มาซ้อนเพิ่มได้เลย

ประโยช น์ของหอ มแดง

หอมแดงจัดเป็นพื ชสมุนไพรชนิดหนึ่ง ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรา มกามาย รวมถึงสรรพคุณท าง ย า ต่างๆ

1. ช่วยให้ร่ างกายอบอุ่น เพราะหอมแดงมีฤทธิ์เผ็ดร้อน จึงช่วยเพิ่มอุ ณหภูมิภายในร่างกาย สำหรับใครที่ขี้หนาว แนะนำใ ห้รับประทานหอมแดงบ่อยๆจะช่วยให้ดีขึ้นได้

2. ช่วยบำ รุงสมอง ในหอมแดงมีธาตุฟอสฟอรัสจำนวนมาก จึงมีส่ว นช่วยในการบำรุงสมอง ทำให้ความจำดี

3. ช่วยให้เ จริญอาหาร หอมแดงเหมาะสำหรับผู้ที่เบื่ออาหาร หรือรั บประทานอาหารได้น้อย จะช่วยเพิ่มวคามอยากอา หารได้

4. ป้อ งกั น โ ร ค หัวใจ หอมแดงอุดม ไปด้วยสารอาหารที่ช่วยบำรุงหัวใจ ช่วยลดความเสี่ยงต่อ โ ร ค หลอดโลหิต หัวใจอุดตัน ทำให้โลหิ ตไหลเวียนดีขึ้น

5. ช่วยป้ องกัน ม ะ เS็ ง จากกา รวิจัยพบว่า ส า ร เคอร์ซิ ติน และ ส า ร ฟลาโวนอยด์ ที่มีอ ยู่ในหอมแดง ช่ วยต้าน อนุมูลอิสระ

ที่เป็นสาเหตุในการก่อ โ ร ค ม ะเS็ ง ได้

มีทั้งไอเดียการปลูกหอมแด งแบบง่ายๆ จากถาดไข่กระดาษ และยังมีประโย ชน์กับร่างกายมากมายขนาดนี้ รีบหา มารับประทา นกันเพื่อบำรุงร่างกายกันนะคะ

รวมถึงการเลือกรับประทานอา หารที่มีประโยชน์ ออก กำลังเป็นประจำ และที่สำคัญพักผ่อนให้เ พียงพอในแต่ละวัน จะช่วย ให้เราสุขภาพที่ดีได้ค่ะ

ขอบคุณที่มา…

h o n e s t d o c s

Leave a Reply

Your email address will not be published.