May 22, 2022

ละสังขาร พระวิสุทธิวงศาจารย์ อดีตกรรม การ มส.-เจ้าคณะให ญ่หนเหนือ

เมื่อ วันที่ 26 ก.ย. แฟนเพจเ ฟซบุ๊ก Watpaknam.bkk ของวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ระบุว่า พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.9)

อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ, อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.), อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ มรณภาพลงอย่างสงบ

เมื่อเวลา 12.52 น.ที่ผ่านมา สิริอายุ 84 ปี 64 พรรษาสำหรับ พระวิสุทธิวงศาจารย์ เดิมชื่อ วิเชียร เรืองขจร

เกิดวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2480 ปีฉลู ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 12 บ้านบางพลับ ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 21 มิถุ นายน พ.ศ.2494 ณ วัดดงตาล ต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

โดยมี พระครูอุภัยภาดารักษ์ วัดสอง พี่น้อง เป็นพระอุปัชฌาย์ อุปสมบท เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2500 ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

โดยมีพระธีรสารมุนี วัดอัปสรสวรรค์ เ ขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์

วิทยฐานะ

พ.ศ.2492 จบประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรีย นวัดท่าจัด อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

พ.ศ.2499 สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรีย นวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.2516 สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค สำ นักเรียนวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.2544 ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบั ณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาบาลี จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การปกครอง

พ.ศ.2512 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ

พ.ศ.2521 เป็นรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ

พ.ศ.2526 เป็นพระอุ ปัชฌาย์ประเภทวิสามัญ

พ.ศ.2534 เป็นรองเจ้า คณะภาค 7

พ.ศ.2538 เป็นเจ้าคณ ะภาค 7

พ.ศ.2558 เป็นเจ้าคณะให ญ่หนเหนือ

งานการศึกษา

พ.ศ.2503 เป็นกรรมการตรว จประโยคธรรมสนามหลวง

พ.ศ.2503 เป็นกรรมการตรวจ ประโยคบาลีสนามหลวง

พ.ศ.2504 เป็นอาจารย์สอนบาลี ประจำสำนักเรียนวัดปากน้ำ

พ.ศ.2511 เป็นอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดปากน้ำ

พ.ศ.2535 เป็นกรรมการออก ข้อสอบ ยกร่าง ตรวจร่างเฉลยข้อสอบประโยคบาลีสนามหลวง

พ.ศ.2535 เป็นผู้อำนวยการตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค 7

พ.ศ.2535 เป็นอาจารย์สอน บาลีประโยค ป.ธ.7 ประจำโรงเรียน พระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ วัดสามพระยาวรวิหาร

พ.ศ.2537 เป็นอาจารย์สอนบา ลีประโยค ป.ธ.9 ประจำโรงเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ วัดสามพระยา

พ.ศ.2538 เป็นรองแม่กองบาลีสนามหลวง

พ.ศ.2548 เป็นผู้อำนวยการจัดอบรมบาลีก่อนสอบภาค 7

พ.ศ.2548 ตั้งโครงการส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลีเพื่อดำรงพุทธศาสน์ คณะสงฆ์ภาค 7

ตำแหน่ง

รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง

อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดปากน้ำ

หัวหน้าสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูต

หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 4

ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง

กรรมการมหาเถรสมาคม

เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ

สมณศักดิ์

พ.ศ.2516 ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระเมธีวราภรณ์

พ.ศ.2527 ได้รับพระราชทานเลื่อนตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชปริยัติกวี

พ.ศ.2535 ได้รับพระราชทานเลื่อนตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพสุธี

พ.ศ.2541 ได้รับพระราชทานเลื่อนตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมธีรราชมหามุนี

พ.ศ.2549 ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏที่ พระวิสุทธิวงศาจารย์

สิ้น พระวิสุทธิวงศาจารย์ อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ-กรรมการมหาเถรสมาคม มรณภาพลงอย่างสงบ

สิ้น พระวิสุทธิวงศาจารย์ อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ-กรรมการมหาเถรสมาคม มรณภาพลงอย่างสงบ

ขอบคุณที่มา…

W a t p a k n am . b k k

Leave a Reply

Your email address will not be published.