May 22, 2022

เดือนตุลา บัตรคน จน ได้รับสิ ทธิ์อะไรบ้ าง

วันนี้ ดเรามีข่าวจาก ทีมข่าวไทยรั ฐออนไลน์” ขอไล่เรียงวันตามปฏิทินของเดือนตุล าคม

ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐหรือบัตรคนจน เงิ นเข้าวันไหน ได้รับเงิ นค่ าอะไรบ้ าง เช็ กได้ที่นี่

ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า “บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ” หรือ “บัตรคนจน” เดือนตุล าคม 2564

ถือเป็นเดือนแรกที่กรมบัญชีกล าง สังกัดกระทรวงการคลัง ขย ายวงเงิ นค่ าน้ำ ค่ าไฟ

หลังคณะรั ฐมนตรีเห็นชอบในหลักการและขย ายมาตรการบรรเทาภาระค่ าไฟฟ้า

และค่ าน้ำประปา อนุมัติงบกล างปี 2564 ร ายการเงิ นสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุ กเฉิ น

หรือจำเป็น จำนวน 27,005.66 ล้ านบ าท

1. ได้เท่าไร : วงเ งิ นค่ ซื้อสินค้ าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้ าเพื่อการศึกษา

จากร้ านธงฟ้า ประชารั ฐ 200-300 บ าทต่อเดือน (ไม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้)

ใครได้ : ผู้ถือบัตรสวัส ดิการแห่งรั ฐทุกคน

ทั้งนี้ ล่ าสุดเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2564 ครม.ได้มีมติเห็นชอบโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

ระยะที่ 3 สำ หรับกลุ่มผู้มีบัตรประมาณ 13.65 ล้ านคน โดยจะช่วยเหลือค่ าซื้อสินค้ า

จากร้ านธงฟ้าร าค าประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้ านธงฟ้าฯ) จำนวน 200 บ าทต่อคนต่อเดือน

เป็นระยะเวล า 6 เดือน

2. ได้เท่าไร : ค่ าเดินทาง ค่ ารถโดยสารสาธารณะ แบ่งเป็น รถเมล์ รถไฟฟ้า

(รฟม. และ BTS) 500 บ าท, รถ บขส. 500 บ าท และรถไฟ 500 บ าทต่อคนต่อเดือน

(ไม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้)

ใครได้ : ผู้ถือบัตรสวัสดิก ารแห่งรั ฐทุก คน

3. ได้เท่าไร : วงเงิ นซื้อก๊าซ หุงต้ม 45 บ าท ต่อ 3 เดือน (3 เดือนใช้ได้ 1 ครั้ง)

โดยนำบัตรไปซื้อกับร้ านที่ร่วมร ายการ (ไม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้)

ใครได้ : ผู้ถือบัต รสวัสดิการแห่งรั ฐทุกคน

วันที่ 18 ตุล าคม 2564

4. ได้เท่าไร : ค่ าน้ำ 100 บ าทต่ อครัวเรือนต่อเดือน

ใครได้ : ครัวเรือนที่ใช้ น้ำประปา ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบี ยนใช้สิทธิ์เรียบร้อย

(ตั้งแต่เดือน ต.ค.2564 – ก.ย.2565)

5. ได้เท่าไร : ค่ าไฟ 230 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ใครได้ : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบี ยนใช้สิทธิ์เรียบร้อย

(ตั้งแต่เดือน ต.ค.2564 – ก.ย.2565)

วันที่ 22 ตุล าคม 2564

6. ได้เท่าไร : เบี้ยความพิก ารเพิ่ มเติม 200 บ าท/เดือน

ใครได้ : ผู้พิก ารที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

สำหรับผู้พิก ารที่มีอายุต่ำกว่า 1 8 ปี โอนเข้าบัญชีธนาค าร 1,000 บ าท/เดือน (จากเดิม 800 บ าท/เดือน)

และผู้พิก ารที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ โอนเข้าบัญชีธนาค าร 800 บ าท และจะได้รับเบี้ยความพิก าร

เพิ่ม 200 บ าท/เดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2563 เป็นต้นไป โดยจ่ายเข้ากระเป๋าเงิ น

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ อย่ างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูล

การจ่ายเงิ นได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

โทร. 0-2109-2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวล า 08.30-17.30 น.

หรือที่กรมบัญชีกล าง โทร. 0-2270-6400 ในวัน-เวล าร าชการ.

ขอบคุณที่มา…

t h a i r a t h

Leave a Reply

Your email address will not be published.