เลือ กเซีย มซีมา 1 แท่ง บอ กถึงโ ชคลาภ

เลือ กเซีย มซีมา 1 แท่ง บอ กถึงโ ชคลาภ

เซียมซี เลข 1

จะมีข่าวดีเกี่ยวกับการทำมาค้ า ข า ยจะมีโ ชคและรายรับรายได้ใหม่ ๆจากคนใกล้ตัวเป็นคนที่มีความคิดความอ่ า นไม่เหมือนผู้อื่นเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น

แม้กระทั่งตัวเองจะเหน็ดเหนื่อยและเสี ยผลประโยชน์ก็ต ามคุณเป็น คนที่เข้าใจอ ารมณ์คนอื่นได้ง่ายไว้ใจคนง่าย แต่ถ้าใครคิดจะมาร้า ยบอ กเลยว่าทำอะไรราศีนี้

ไม่ได้หรอ กเพราะเป็นคนที่มี ด วงจิตแข็งมาก ใครมาคิด ร้า ยหรือปอง ร้า ยใด ๆ ก็จะแพ้ภั ยตัวเองไปที่สุดตัวคุณเองนั้นเป็น คนที่ไม่ชอบทำอะไรที่รู้สึกว่าตัวเอง

ไม่เป็นตัวของตัวเอง มักจะทำเรื่องส่วนของตัวเองที่รู้สึกว่าไม่ทำให้คนอื่นเ ดือ ดร้อนนิสัยใจคอของคุณนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างประหยัดมัธยัสถ์ อาจจะดู ห ยิ่งหน่อย ๆ

แต่ถ้าได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงแล้วจะรู้เลยว่าคนนั้นไม่ใช่คนที่ห ยิ่งศักดิ์ศรีแต่เป็นคนที่รู้จักพอ ดีประมาณตนไม่เข้าไปก้าวก่ายเรื่องของคนอื่นดูด วงช ะต าของคุณ

ช่วงปล า ยสัปดาห์หน้ามีเกณฑ์ได้จับจังหวะชีวิตที่ดีด วง โ ชค ช ะต าจะเริ่มเปลี่ยนไปทิศทางที่ดีหลังปล า ยปีของปีที่ผ่ าน มาใครที่ไม่ได้ถูกโ ชครางวัลมานาน

มีโอกาสที่จะได้รางวัลใหญ่ใครที่สั่งสมบุญมาเยอะมีโอกาสสูงมากที่จะได้สิ่งของมีค่ามาครอบครองระยะเวลา 4 เดือนนี้ บ้านหลังโต กำลังรอคุณอยู่

เซียมซีเลข 2

การเ งินการงานค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ดีแต่จะเจออุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับคุณมากกว่าด วงชะต าของคุณช่วงนี้พบเจอ กับคนดีและคนไม่ดีจะต้องระมัดระ วัง

อย่ าได้เอาตัวเองเข้าไปอยู่เหตุการณ์ ที่ไม่ควรจะเป็นโ ชคชะต าถึงแม้ว่าจะพบเจอ กับสิ่งที่ไม่ดีช่วงของสัปดาห์นี้ก็ต ามผ่ านพ้นอายุของวัยปล า ยปี

ที่ผ่ าน มาเป็นต้นไปด วงชะต ามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่มหาโ ชคมหาท รั พ ย์ดูชะต าเรื่อง ของอำนาจวาสนาจะเข้ามาของเยือนทำให้เหตุการณ์ต่าง ๆ

หล า ย ๆ สิ่ง หล า ย ๆ อย่ างผ่ านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีอยู่เสมอแนะนำอย่ างหนึ่ง ช่วงนี้ให้กรวดน้ำกับเจ้าก ร ร มนายเ ว รด้วย

แล้วบุญจะช่วยส่งเสริมเปิดโ ชคล าภให้กับตัวคุณ

เซียมซีเลข 3

ด วงเด่นเรื่องของการเปิดช่องทางการทำงาน มีโ ชคล าภมากขนาด จังหวะชีวิตเริ่มดีขึ้นกว่าเดิมเป็นคนที่มีสีทาหน้าต าเคร่งขรึมดูเหมือนว่า

จะเป็นคนอมทุ กข์เล็กน้อย ค่อนข้างเจ้าระเบียบบางครั้งก็ดูดุดั นจนคนอื่นไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้แต่ถ้าใครได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของแล้วจะรู้เลยว่า

เป็นคนที่มีนิสัยดี นึกถึงผู้อื่นก่อนเสมอทำอะไร ก็จะเป็นห่วงคนอื่น มากกว่าตัวเองจนบางครั้งทำให้ตัวเองนั้นลำบากใจคนก็ไม่ได้บอ กให้ใครได้รับรู้สักเท่าไหร่

เรื่องนี้เพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่เห็นจำเป็นต้องไปอ วดหรือไม่บอ กใครเลย ด วงชะต าของผู้ที่จะได้ดิบ ได้ดีจากการเป็นเจ้านายตัวเองหากใครมีอุปสรรค

ช่วงนี้ให้ลุยให้เต็มที่อย่ าได้ย่อท้อแล้วช่วงต้นปีจะพบกับโ ชคที่ก้าวเข้ามาจังหวะชีวิตของคุณเอง

เซียมซีเลข 4

ความมั่นคงจากผลตอบแทน ทำให้ด วงชะต าของคนนั้นเจอ กับสิ่งที่ดีผลจากการทำงานหนัก นิสัยใจคอโดยรวมแล้วเป็นคนที่มีความสุภาพเรียบร้อยอัธย าศัย

ดียิ้มเก่ง มองโลกแง่ดีอยู่เสมอให้อภั ยคนได้ง่าย เป็นเหตุให้ไม่หล า ย ๆ ครั้งคุณจะต้องเอากลับมาคิดที่บ้านเป็นด วงชะต าเดียวกับด วงก ารเ มืองช่วงนี้

สถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่ างไร ด วงชะต าของคุณก็จะเป็นแบบนั้นภายใน3 วัน 7 วัน ด วงชะต ามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงหนักมากแม้ว่าจะเจอ

กับอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ นานาก็ต ามแต่ก็จะได้ดีหลัง 7 วันอย่ างแน่นอน

เซียมซีเลข 5

ช่วงนี้ด วงการงานกำลังดีเยี่ยมมีเ งิน มากกว่าบริวารจะได้รับคำตอบแทนที่สมเหตุสมผลกับค่าแรงตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนชอบที่จะคิดแต กต่าง

มีจินตนาการสูงที่แปลก ใหม่ไม่เหมือนผู้อื่นชอบช่วยเหลือผู้อื่นทางอ้อมเป็นคนที่มีความคิดลบมากกว่าคิดบวกเพราะเชื่อว่าการคิดบวกเสมอไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้น

ตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างตัดสินใจเด็ดขา ดแต่ถ้าหากมีแฟนแล้ว แฟนของคุณ จะเป็นคนตัดสินใจเ สียมากกว่าด วงชะต าของคุณจะได้ดีจากการทำงานหนัก

จะมี ด วงชะต าเกี่ยวกับการทำงานการทำเ งิน มากกว่าการเ สี่ยงโ ชคหล า ยครั้งแล้วที่ดูชะต าเรื่องของการงานของคุณเจอ กับความลำบากแต่ท้าย

ที่สุดแล้วก็จะก้าวข้ามผ่ าน มันไปได้เสมอและครั้งนี้ดูชะต าของคุณดูเหมือนว่าจะมีโ ชคอยู่ตลอ ดเวลาและจะเป็นแบบนี้ไประยะย าว 5 ปี 10 ปี

อีกทั้งช่วงของต้นปีมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ถ้ามีโอกาสได้สร้างงานสร้างอนาคตอีกทิศทางหนึ่งและเป็นทิศทางที่คู่ขนานกันกับงานที่คุณกำลังทำอยู่ปัจจุบันนี้

เซียมซีเลข 6

ช่วงนี้เน้นย้ำให้สร้างกุศลกลางเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้เ งินก้อนโตเป็นของรางวัลมักจะเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองเป็นพิเศษทำอะไรจะทำให้ตัวเองเป็นจุดเด่น

อยู่เสมอแต่ก็ไม่ทุ กครั้งไป จะทำเฉพาะกับคนที่รู้สึกว่าน่าหมั่ นไ ส้ด วงชะต าจะได้ดีจากคำพูดคำจาแม้ว่าคำพูดของคุณนั้นดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีใครชอบสักเท่าไรก็

ต ามแต่มันจะเป็นผลดีเรื่องของการทำงานและการทำ งานอีกครั้งช่วงของกลางเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้โช คล าภจากการทำงานหนักมากการทำงานช่วงนี้จะเหนื่อยมาก

กว่าช่วงอื่นเป็นพิเศษและจะส่งผลกระทบทางที่ดีช่วงต้นปีอย่ างแน่นอนใครที่กำลังรอการเลื่อนขั้นหรือเปลี่ยนตำแหน่งหรือโยกย้ ายงาน

ให้รอไปก่อนช่วงของเดือนกุมภาพันธ์จะได้ดิบได้ดี

เซียมซีเลข 7

ช่วงนี้มีโอกาสได้ซื้อบ้านที่ดิน มีโอกาสดี ๆจังหวะดีช่วงต้นปีเป็นคนที่มีความอ ดทนสูงมาก มีความเข้มแข็งมีพลังซ่อนเร้นอยู่ อ่อนโยน ละเอียด ถี่ถ้วน

มีความปราณีตมากกว่าผู้อื่นยิ่งถ้าเป็นเพศหญิงแล้วนั้นคุณเป็นคนที่มีลักษณะเรื่องของการทะลุอ ดทน มากกว่าผู้ชายสำหรับคนที่เป็นผู้ชายนั้นคุณเป็นคนที่

ค่อนข้างจะอ่อนโยน มากกว่าผู้หญิงแต่เรื่องการตัดสินใจและการหาเ งินคุณเป็นเ พ ศที่เก่งมากจังหวะด วงชะต าชีวิตไม่ว่าจะเป็น หญิงหรือ

ชายช่วงนี้บอ กเลยว่าเป็นช่วงที่ดีระดับ 9เต็ม 10ทำอะไรก็จะเริ่มประสบความสำเร็จความสำเร็จนี้ จะมาด้วยภ าระหน้าที่อันใหญ่หลวงความเหน็ดเหนื่อย

แต่ท้ายที่สุดแล้วคุณจะมีความสุขกับงานที่ทำและเงิ นก็จะต ามมาต ามความฝันที่คุณได้วาดฝันไว้

**เป็นความเชื่อส่ วนบุคคล โปรดใช้วิจา ณญาณในการอ่าน**

ขอบคุณที่มา…

v e r r y s m i l e j u n g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *