May 22, 2022

อ าห ารชั้นเลิ ศ

เรียกได้ว่าเป็นของแปลกที่หลายคนไ ม่ค่อยได้เห็น และมีหน้ าต าสุ ดประหล าด สำหรับ เปรียง หรือ

บ้านเราเรียกว่า “เพรียง” ที่ต้องบอกว่าหน้าของมันนั้นไ ม่น่ารับประทานเอาเสี ยเลย

แต่คนที่เคยกินนั้นการันตีว่ามันอร่อยมากโดยที่ประเท ศเพื่อบ้ านเราเมืองเขมรตั ดต้นไม้อยู่ดีๆเห็นตัว

เปรียง หรือ บ้านเราเรียกว่า เพรียง รีบวิ่งเข้าไปกิน

บ้านเขาขายกิโลกรัมละ 250-300 บาท ส่วนบ้านเราขายกิโลกรัมละ 800-1000 บาท บ้ านเราหากิน

ได้ที่เมืองจันทบุรี-ตราด-สงขลา ตัวเพรียงจะอาศัยอยู่ในลำต้นโกงกางหรือต้นตะบูน

สำหรับ เพรียง เป็นสัตว์ทะเลไ ม่มีกระดูกสันหลังประเภทสัตว์ขาปล้อง

มีหลายชนิดในอันดับ Thoracica เปลือกหุ้มตัวมีหกแผ่นเรียงซ้อนกัน รูปร่างของเปลือกมีหลายแบบ

เช่น รูปกรวยคว่ำ มีปากเปิดด้านบน เปลือกบริเวณปากบางและคม

เกาะอยู่ตามหินและวัสดุอื่น ๆ ที่น้ำท่วมถึง เช่น ชนิด Balanus amphitrite

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ฐานประมาณหนึ่งเซนติเมตร

ขอบคุณที่มา….

p h a y a n a k

Leave a Reply

Your email address will not be published.