May 20, 2022

บทสวดมนต์ก่อนน อน อย่าลืมสวดคืนนี้ แผ่เมต ตาสั้น

นอกจากการสวดมนต์แล้วการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล และการขอขมาต่อสิ่งที่ทำผิดไปทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ

ก็จะส่งผลให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรือง ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างมีสติ และในวันนี้เราก็ได้นำบทสวดมนต์

รวมถึงบทแผ่เมตตาที่ทุกคนสามารถสวดตามได้ทุกคืนมาฝากกัน

เริ่มต้นการส วดมนต์ด้วยคำ บูชาพระ

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

ต่อด้วย บทบูชาพ ระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

บทสรรเ สริ ญพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

หลังจากนั้นให้เริ่มการแผ่เมตตาโดยให้แผ่เมตตาให้แก่ตัวเราเองก่อนเป็นอันดับแรก

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

นิททุกโข โหมิ ปราศจากความทุกข์

อะเวโร โหมิ ปราศจากเวร

อัพยาปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรคอั น ต ร า ยทั้งปวง

อะนีโฆ โหมิ ปราศจากความทุกข์การทุกข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด

หลังจากแผ่เมตตาให้แก่ตัวเราเองแล้วก็ต่อด้วยแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บลาจากไปด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพะยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

บทแผ่ส่ วน กุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร

ขอส่วนบุญส่วนกุศลนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้าขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

ขอส่วนบุญส่วนกุศลนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้านั้นมีแต่ความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา

ขอส่วนบุญส่วนกุศลนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า

ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งปวงนั้นจงมีแต่ความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอส่วนบุญส่วนกุศลนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีแต่ความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา

ขอส่วนบุญส่วนกุศลนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงจงมีแต่ความสุข

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี

ขอส่วนบุญส่วนกุศลนี้จงสำเร็จแก่เจ้าก ร ร มนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้าก ร ร มนายเวรทั้งหลายทั้งปวงนั้นจงมีแต่ความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา

ขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้ตัดทั้งหลายทั้งปวงนั้นจงมีแต่ความสุขกันทั่วหน้าด้วยเถิด

บทขอธิฐาน อโหสิก ร ร มต่อ กัน

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจจะกัมมัง ขะมันตุ เม อโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม

ก ร ร มใดๆที่ข้าพเจ้าได้เคยทำล่วงเกินแก่ผู้ใด โดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดี

โปรดจงยกโทษให้เป็นอโหสิก ร ร มแก่ข้าพเจ้า แม้ว่าก ร ร มใดที่ใครเคยทำแก่ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขออโหสิก ร ร มให้ ยกเป็นอภัยทาน ขอให้เขาเหล่านั้นจงมีแต่ความเมตตาจิต

คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า ไม่คิดจะจองเวรจองก ร ร มต่อกันตลอดไป

อานิสงส์แห่งผลบุญนี้ ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว จงพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจ

ความปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยธรรม ขอให้สิ่งเหล่านั้นจงสำเร็จด้วยเทอญ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

บทสวดมนต์และบทแผ่เมตตาที่เราได้นำมาบอกต่อกันในครั้งนี้เป็นบทสวดสั้นเหมาะสำหรับสวดมนต์

ก่อนนอนและเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นที่จะสวดมนต์ และหากต้องการให้มีอานิสงค์ที่ดีมากยิ่งขึ้น

แนะนำให้นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ 2-3 เพื่อเจริญสติและสมาธิให้กับตัวคุณเอง

•เป็นความเชื่อส่วนบุค คลโปรดใช้วิจาร ณญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

ห นั ง สื อ ส ว ด ม น ต์ บ ท ส ว ด ม น ต์ ก่ อ น น อ น

Leave a Reply

Your email address will not be published.