June 25, 2022

สวดมนต์ก่ อนนอนแบบสั้น สวดทุกวัน ยิ่งได้สวด ยิ่งให้ชีวิตที่ดีขึ้น

ในเรื่องที่เกี่ยวกับการไหว้พระการสวดมนต์ การเข้าวัดเข้าวา ทำบุญใส่บาตร หรือแม้แต่การไหว้พระขอพร

สวดมนต์ก่อนนอน หลายๆคนก็คงจะเคยได้ยินกันมาแล้วว่า การสวดมนต์ในทุกๆวันนั้นมีความเชื่อกันว่า

เมื่อเราได้สวดมนต์อย่างเป็นประจำตัวเรานั้นจะได้รับบุญกุศลที่จะช่วยในการหนุนนำชีวิตของเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไป

ให้มีความเจริญยิ่งขึ้นไป ในความเชื่อที่ว่า การสวดมนต์ภาวนา การขอพรนั้น การตั้งมั่นทำในสิ่งที่ดีความดี

บุญกุศลที่ติดตัวเราก็จะส่งผลในระยะยาว ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเรานั้นดียิ่งขึ้นไปมีความเจริญยิ่งขึ้นไป

ยิ่งได้สวดมนต์อยู่เป็นประจำก็จะยิ่งดีเป็นศรีเป็นสิริแก่ตนเอง ทำแล้วจะช่วยทำให้จิตใจของเรานั้นเกิดเป็นความสงบสุข

จิตใจมีความผ่องใส สวดมนต์ก่อนนอนตื่นเช้ามาร่างกายจะรู้สึกเต็มไปด้วยความสุข มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามา

ตื่นเช้ามาพร้อมรับกับความเจริญรุ่งเรือง ที่ดียิ่งๆขึ้นไป

อะระหัง สัมมาสั มพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง)

สะวากขาโต ภะค ะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง)

สุปะฏิปันโน ภะคะ วะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)

พุทธะบูชา มะหา เตชะวันโต

ข้าพเจ้าขอบูชาพ ระพุทธ ขอให้ ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ

ธัมม ะบูชา มะห าปัญญะวันโต

ข้าพเจ้าข อบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้า มีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สังฆะบู ชา มะหา โภคะวะโห

ข้าพเจ้าขอบูชาพ ระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้ วยอริยสมบัติ

ติโลกะ นาถัง ระต ะนัตตะยัง อะภิ ปูชะยามิ

ข้าพเจ้า ขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโ ลกทั้งสาม (31 ภ พภูมิ)

วันทา มิเจติยัง สัพพัง สัพพั ฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สา รีริกะธาตุ

ขอบูชากราบไห ว้พระสถูปซึ่งประดิษฐาน พระบรมสา รีริกะธา ตุตามที่ต่างๆ

มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธ ะรูปัง สะกะลังสะทา ขอบูชากร าบไหว้พระพุท ธ รูป

ทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งสม เด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

ทิสาทิโส เอหิ ภูมิโม อมมะภูมิมา อาคัจฉันตุ ข้าพเจ้าขอสักการะบูชาพระ ภูมิ เจ้าที่

พระแม่ธรณี และพระแม่คงคา ทุกทิศทุกทางทั่วสากลภิภพ

มนุสสานัง สะหะยัง ปิโยเทวา สีหะราชา เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ ขอมนุษย์ทั้งหลาย

องค์เ ท พ เทวาทั้งหลาย สัตว์ใหญ่น้อยทั้งหลาย จงมีจิตที่เป็นมิตรสามัคคี กับข้าพเจ้าด้วยเทอญบทสวดแผ่ เมตตา

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุ ก ข์ เกิดแก่เ จ็ บ ลาจากไปด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวราโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเ ว รแก่กันและกันเลย

อัพยาปัชฌาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียด เบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนี ฆ า โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุ ก ข์กายทุ ก ข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุ ก ข์ ภัยทั้งสิ้นเถิด

นอกจากการสวดมนต์อยู่เป็นประจำแล้วนั้น การทำบุญต่างๆเราสามารถทำได้ในพื้นที่และทุกเวลา

โดยที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเข้าวัดเข้าวาเพียงอย่างเดียว การทำบุญได้ในทุกที่ทุกเวลานั้น อย่างเช่น

ดูแลพระในบ้ า น พระใน บ้ า นในที่นี้หมายถึงพ่อและแม่ เป็นพระอรหันต์ประจำบ้ า น

ที่ลูกนั้นควรเคารพและบูชา ดูแลท่านให้มีความสุขในทุกวัน สร้างกำลังใจ สร้างเสียงหัวเราะ

พาไปทานอาหารอร่อย พาไปทำบุญร่วมกันทำให้ท่านมีความสุข เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะสามารถทำได้

การร่วมทำหนังสือสวดมนต์ การร่วมสร้างวัด ทำป้ายบอกทางไปวัด ร่วมสร้างศาลา สร้างห้องน้ำ

ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมให้กับผู้อื่น สิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นการทำบุญที่ตัวเรานั้นสามารถทำได้

การช่วย เหลือผู้อื่น การช่วยในที่นี้ไม่ใช่เพียงเงินทอง แต่เป็นการให้กำลังใจการพูดให้ข้ อ คิ ดให้กำลังใจ

ให้มีการดำเนินชีวิตต่อไปในวันข้างหน้าได้

••เป็นคว ามเชื่อส่ว นบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ นการอ่าน••

ขอบคุณีท่มา…

ห นั ง สื อ บ ท ส ว ด ม น ต์

Leave a Reply

Your email address will not be published.