May 13, 2022

ทำก่อนสิ้นปี การขอข มา เทว ดาประ จำตน

หลายๆคนนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่า เงินเป็นปัจจัยหลักสำหรับการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิต เพราะไม่ว่าจะทำสิ่งใด ก็ต้องใช้เงินทั้งนั้น ความมั่งคั่ง มั่งมี

ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ของการงานและการเงินนั้น หลายๆคนได้มีปัญหาในส่วนนี้ ยิ่งเป็นปัญหาในเรื่องของการเงิน มีเข้ามามักก็มีทางออก

คนโบราณได้มีการกล่าวกันเอาไว้ว่า เรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวของกร ร มเก่าที่ติดตัวเรามา หากเราได้มีการไหว้การบูชาเทวดาประจำตัวตน

ก็จะช่วยหนุนนำให้ชีวิตของเรานั้นดียิ่งขึ้นไป จะช่วยเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตให้ดียิ่งๆขึ้นไปได้ ทำแล้วรับทรัพย์ ชีวิตดี มั่งมี

การบูช ากราบไหว้ เทวดาประจำตัวตน

ตั้งนะโม 3 จบ

“อิติสุขะคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พรหมะเทวา อินทะเทวา อังคะเทวา อาคันตุกะเทวะตา

รุกขะเทวาพา ลี ชัยยะมังคะลา อาจาริยัง อาจาริยะเทวา มุณีสิทธิ มาตาปิตุโร อะ โ ร ค ะเยนะ สุขเขนะจะ ขะมามิหัง สาธุ สาธุ สาธุ”

ด้วยอานุภาพของพระพุ ท ธ เจ้า ด้วยอานุภาพของพระธร ร ม ด้วยอานุภาพของพระส ง ฆ์ ด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัยทั้ง ๓ ประการนี้

ขอจงดลบันดาลให้บุญที่ข้าพเจ้า ได้บำเพ็ญมาแล้ว ตั้งแต่อดีต ชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้ ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่เทวดา ที่รักษาตัวของข้าพเจ้า

ให้แก่เทวดา ที่รักษาบ้ านเรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า ให้แก่เทว ด าที่รักษากิจการค้าขายของข้าพเจ้า ถ้าท่านตกทุ ก ข์ขอให้พ้นจากทุ ก ข์

ถ้าท่านมีสุขขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไป จงมีแต่ความสุข ความเจริญ มีอาหารอันดี มีอาภรณ์อันเลิศ ขอให้ท่านจงมี ภพมีภูมิที่สูงขึ้น

และเจริญยิ่งๆขึ้นไป เมื่อได้รับผลบุญขอข้าพเจ้าแล้ว ขอจงให้ซึ่งอโหสิ ก ร ร ม แก่ข้าพเจ้า และขอจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้า

เมื่อท่านอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้ว ขอจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้า จงมีแต่ความสุขความเจริญ รุ่งเรืองและแคล้วคลาดปล อ ด ภั ยจาก

อั น ต ร า ย ทั้งหลาย จงมีความสำเร็จ ในหน้าที่การงาน การเงิน การติดต่อ การค้าขาย ขอให้ชนะศั ต รู ก ลุ่ มม า รทั้งหลาย

ขอให้เป็นที่รัก ของมนุษย์ทั้งหลาย และขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่โชคอยู่เสมอ และสำเร็จดังที่ปรารถนาโดยเร็วพลันเทอญ

นอกจากที่การกราบไหว้เทวดาประจำตนแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างบุญให้กับตนเอง ถวายสังฆทาน ทำบุญใส่บาตรเพื่อเป็นการเสริมโชค

ให้กับตนเองได้ ทำบุญเสร็จกรวดน้ำให้กับตนเองและเจ้าก ร ร มนายเวร บุคคลที่เราจะทำบุญไปให้ การทำเช่นนี้ล้วนเป็นสิ่งที่จะสร้างบุญ

ช่วยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเรานั้นมีความเจริญยิ่งขึ้น ปัญหาหนักที่เข้ามาก็จะกลายเป็นเบา ทำให้เรามีจิตใจที่มีความบริสุทธิ์มีความผ่องใส

และการทำบุญสะสมความดีนั้น ความดีจะอยู่ติดตัวเราไปจนตลอดชีวิตซึ่ง นั่นจะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความเจริญมากยิ่งขึ้น

การทำบุญนั้นไม่ใช่แค่การเข้าวัดเข้าวา ใส่บาตรถวาย สังฆทาน การช่วย เหลือผู้อื่นให้คำปรึกษาที่ดี ให้กำลังใจต่อคนรอบข้าง

หยิบยื่นในสิ่งที่เรามีมากมอบให้กับผู้ที่ต้องการ การดูแลพ่อแม่ที่เป็นพระอรหันต์ในบ้ า นสิ่งเหล่านี้ เป็นบุญที่เราสามารถทำได้ในทุกที่และทุกเวลา

•เป็นคว ามเชื่อส่ว นบุคคลโปรดใช้วิจาร ณญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

y i m l a m u n

Leave a Reply

Your email address will not be published.