May 21, 2022

อา นิสง ส์ข องการ ล้ างห้องน้ำ วัด แก้ก ร ร ม ได้บุญ มาก

วันนี้เรามีบทความเกี่ยวกับธรรมะ มาฝากเพื่อนๆ สายบูญทั้งหลายผลบุญของการล้างห้องน้ำวัด

‘แก้งานย่ำแย่ การเงิ นขัดข้อง กลับมามีเ งินอู่ฟู่อีกครั้ง’

หลายๆ คนคงกำลังเจออยู่กับ ชีวิตนี้หมดแล้วสิ้นทุกอย่ าง อย่ าเพิ่งท้อหรือคิดสั้น

เพราะนั้นคือบ าปใหญ่หลวง ลองมาพลิกวิกฤติแย่ๆ นี้ให้กลายเป็นดีด้วยการ

เสริมดวงให้กลับมาสดใสอีกครั้งง่ายๆ แค่ ล้างห้องน้ำวัด พระไพศาล วิสาโล

ได้ทำการอธิบ ายความหมายของเวยย าวัจจมัยเอาไว้ว่า

เป็นการทำบุญด้วยการขวนขวายการรับใช้ รวมถึงการช่วยเหลือส่วนรวม

เช่น การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การรักษาสมบัติของสาธารณะ

การชักชวนให้ผู้อื่นเป็นคนดี เข้าวัดเข้าวา การเป็นจิตอาสาสำหรับช่วยเหลือผู้ที่เดื อด่ร้อน

หรือแม้แต่การเป็นอาสาสมัครช่วยเหลืองานปฏิบัติธรรม

ช่วยเหลืองานส่วนรวมที่ไม่จำเป็นต้องช่วยงานวัด นั้นก็ถือว่าเป็นการบำเพ็ญวยย าวัจจมัยเช่นกัน

อานิสงส์ผลบุญของการล้างห้องน้ำ ในสมัยพุทธกาล มหาเศร ษฐี

สามีภรรย าแห่งพระนครโกสัมพีมีบุ ตรนามว่า พากุละ หลังจากเกิดได้เพียง 5 วัน

มารดาบิดาพร้อมด้วยเครือญาติ ได้พาเด็กน้อยไปอาบน้ำชำระร่างกาย

ที่แม่น้ำคงคาอันศั กดิ์สิ ทธิ์ ระหว่างที่คนใช้กำลังอาบน้ำให้อยู่นั้น

มีปลาตัวใหญ่ว่ายผ่านมา เห็นก็เข้าใจว่าเป็นอาหาร จึงกลืนเข้าไปในท้องแล้วว่ายน้ำหนีไป

สร้างความเสี ยใจ แก่มารดาและบิดาเป็นอย่ างยิ่ง ด้วยอำนาจบุญญาธิการของเด็ ก

พากุลเมื่อเข้าไปอยู่ในท้องปลาก็ไม่ได้รับอันตร าย

แต่อย่ างใด กลับนอนสบ ายเหมือนอยู่บนที่นอนธรรมดา ในทางกลับกัน

ปลายั กษ์กลับรู้สึกเดื อดร้อ น กระวนกระวายเที่ยวแ หวกว่ ายไปตามกระแสน้ำ

จนติดตาข่ายของชาวประมงที่อาศัยในนครพาราณสี

สามีภรรย ามหาเศร ษฐีแห่งเมืองพาราณสีซื้อปล ายั กษ์ตัวนี้ไป

หลังจากเปิดท้ องปลาและพบเ ด็กน้อยนอนอยู่ในนั้น ก็เกิ ดความรักใคร่ร าวกับว่าเป็นบุตรของตน

จึงเลี้ยงดูพากุละเป็นอย่ างดี ข่าวของเด็ กน้อยในท้องปลาแ พร่มาถึงเมืองโกสัมพี

หลังเศร ษฐีและภรรย าทราบเรื่อง ก็รู้ทันทีว่าเป็นบุตรชายของตน

จึงรีบเดินทางมายังกรุงพาราณสีเพื่อขอคืน แต่เศร ษฐีแห่งเมืองพาราณสีไม่ยอมคืนให้

พร้อมบอกว่า เราเป็นผู้ซื้อปลาตัวนี้ ดังนั้นที่อยู่ในครรภ์ของปลา

ก็ถือเป็นสมบัติของเราด้วยเช่นกัน เมื่อตกลงกันไม่ได้

เศร ษฐีทั้งสองฝ่ายจึงได้ถวายฎีกาต่อพระเจ้าพรหมทัตผู้มีปัญญามาก

พระองค์ทรงวินิจฉัยว่า เด็ กน้อยผู้นี้เป็นผู้มีบุญญาธิการมาก

พ่อแม่เพียงสองคนไม่สามารถเลี้ยงดูเขาได้ จึงตัดสินให้ผู้นี้มีบิดา 2 คนและมารดา 2 คน

พร้อมให้ทั้งสองตระกูลช่วยกันเลี้ยงดู โดยผลัดกันเลี้ ยงคราวละ 4 เดือน

ตั้งแต่นั้นเศร ษฐีทั้งสองตระกูลก็เลี้ ยงดู เด็ กน้อยเป็นอย่ างดี พากุละเสวยสุขในทรั พย์

สมบัติจนอายุ 80 ปี เป็นเวลาเดียวกับที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาแสดงธร รมที่เมืองโกสัมพี

ท่านพากุละจึงตามไปเข้าเฝ้าและฟังพระธร รมเทศนาของพระพุทธองค์ พอฟังจบก็เกิ ดความเลื่ อมใสศรัทธา

••เป็นควา มเชื่อส่วนบุ คคลโปรดใช้วิจาร ณญาณในการอ่าน••

Leave a Reply

Your email address will not be published.