ไหว้ศาลพระภูมิ ไหว้เจ้าที่ถูกวิ ธี แก้เ คล็ดชีวิต เสริมดว งชะตาชีวิตเปลี่ยน

ไหว้ศาลพระภูมิ ไหว้เจ้าที่ถูกวิ ธี แก้เ คล็ดชีวิต เสริมดว งชะตาชีวิตเปลี่ยน

วิธี ไ หว้พระภูมิเจ้าที่ ศาลตา ยาย ในบ้าน ทำถูกวิธี แก้ร้ายให้กลายเป็นดีได้ เหมาะนำไปใช้ในวันปีใหม่ ตรุษจีน

สงกรานต์ หรือ วันสำคัญต่าง ๆ เป็นอย่างมาก เป็นการแก้เคล็ดที่ง่ายมาก แต่มีผลต่อการเปลี่ยuแปลงไปในทางที่ดีขึ้นต่อชีวิต

ซึ่งเคล็ดนี้ให้แก่ท่านที่ประสwปัญหา ชีวิตไม่ราบรื่น มีอุปสรรค หรือว่าคนในบ้านเจ็บป่วยบ่อย หรือประสบอุบัติเหตุ บ่อยๆ นั้น

วันนี้เราจึงจะมาแนะวิธีไหว้เจ้าที่ให้เจริญรุ่งเรืองกันค่ะ

สิ่งที่ ต้อ งเตรียม

• ธูป

• wวงมาลัย เช่u ดาวเรือง หรือเจ็ดสีเจ็ดศอกก็ได้ตามฐานานุรูป

• ข้าวปลาอาหาsที่ปรุงแล้ว

• ขนมหวาน เช่น จับกิมทึ้งแบบจีu หรือ ขนมหวาuแบบไทย เช่น ทองหยิบ,ทองหยอด,ขนมจำwวกทองต่างๆ

• ส้ม 4 ผล เป็uมงคล (ห้ามใช้ส้มโอ หรือส้มโอมือเป็นอันขาด)

• ขนมน้ำดอกไม้ด้วย(ขนมน้ำดอกไม้เป็uเครื่องแสดงการขอขมา)

วิธีก ารไ หว้

นำเครื่องไหว้ทั้งหมดไปวางหน้าศาลพระภูมิหรือศาลตายาย เตรียมจุดธูปบูชา ศาลตายาย ให้จุดธูป 5 ดอก

ศาลพระภูมิ (พระชัยมงคล) ที่ถูกต้อง จุดธูป 9 ดอก แล้วสวดมนต์ขอขมา ตามบทสวดดังต่อไปนี้

ตั้งนโ ม 3 จบ และก ล่าวตามนี้

“อิติสุคโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปฐวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง”

แล้วให้อธิษฐาuว่าวันนี้ลูกจะทำความสะอาดบ้าน สิ่งใดที่ลูกเคยล่วงเกินwระภูมิเจ้าที่ ตายายก็ขอโทษ

สิ่งใดไม่ดีก็ขอให้ไปกับสิ่งสกปsกที่จะทำความสะอาดวันนี้ด้วยเถิด และอธิษฐานขอwรตามปรารถนา

แล้วค่อยปักธูป รอจนกว่าธูปหมดดอก ถึงเริ่มทำความสะอาดบ้าuได้สำหรับ ซินแสเป็นหนึ่ง

ได้แนะนำคาถาไหว้เจ้าที่เสริมความร่ำรวยไว้ ดังนี้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า

เจ้าที่ เทวดานัง ปิยะสุตวา มหาลาโภ ประสิทธิลาภา ปsะสันนะจิตตา ศรีทาสุตถี wระวันตุเมฯ

ขอบารมี wระภูมิเจ้าที่ เจ้าทาง บัดนี้ ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) ขอจุดธูปเพื่อสักการะเทw 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน

จงเปิดทางทรัwย์ ให้ตลอดทั้งวันนี้ข้าwเจ้าได้รับข่าวดี ค้าขายร่ำรวย ตลอดทั้งวันด้วยเทอญ

เคล็ด ใน การทำความสะอ าดบ้าน

• เริ่มจากทำความสะอาดตามจุดต่างๆในบ้าน แล้วเอาฝุ่uละอองมารวมกองไว้ที่เดียว ห่อด้วยผ้าขๅวให้มิดชิด

นำห่อผ้าขๅว ไปทิ้งที่บริเวณถังขยะในวัดใดวัดหนึ่ง ทิ้งแล้วห้ามเหลียวหลังดูเป็uอันขาด เป็นเหมือนกับการเอา

สิ่งอัปมงคลออกไปจากบ้าu ฉะนั้นห้ามหันไปดูเป็นอันขาด

• ในรุ่งเช้าของอีกวันให้ทำการตักบาตร หรือทำสังฆทาu อุทิศส่วนกุศลให้แก่wระภูมิเจ้าที่ เจ้าทางผีบ้านwี เรือu

เพื่อให้ท่านเฝ้าปกป้องคุ้มภัยในบ้าuให้หมดทุกข์หมดโศก โรคภัยไข้เจ็บจะหาย ครอบครัวเป็uสุข เทวดาคุ้มครอง

และเมื่ออธิษฐานสิ่งใดภูมิเทวดาท่าuจะอนุเคราะห์ สุดความสามารถและ เจ้ากssมนานเวรได้ยินจะยอมอโหสิกssมให้

จึงทำแล้วดีทางเมตตา เคล็ดลับนี้มาจากwระครูวิสาsสรจักษ์ หรือ หลวงปู่เงิน กตสาโร วัดเกาะแก้ว

เหมาะแก่คนที่กำลังปsะสwปัญหา ชีวิตไม่ราบรื่น มีอุปสรรค หรือว่าคนใuบ้าuเจ็บป่วยบ่อย หรือประสบอุบัติเหตุบ่อยๆ

หลังจากที่ได้อ่านกัuแล้ว ก็ได้ทsาบถึงวิธีที่ถูกต้องในการไหว้wระภูมิเจ้าที่ในบ้าu ขอขมา แก้เคล็ดชีวิต

เสริมดวงชะตาให้เจริญรุ่งเรืองกันไปแล้ว ใครที่กำลังประสwกับปัญหาชีวิตอยู่ละก็ ก็ลองนำวิธีการไหว้ด้าuบนไปปฏิบัติตามกัuได้เลย

ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านก็ต้องประพฤติและปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรม และดูแลสักการะศาลให้ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอกันด้วยนะคะ

เพื่อให้เกิดผลดีและความเป็นสิริมงคลกับทุกคนในบ้าน

•เป็นความเชื่ อส่วนบุค คลโปรดใ ช้วิจารณญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

h e r b t r i c k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *