May 13, 2022

วัน นี่อย่า ลืมสวด บูชาพร ะแม่ธรณี พร้อม อธิษฐาน สวดแล้ว ได้ดั่งใจ หมาย

เรามีบทความเกี่ยวกับความเชื่อมาฝากเพื่อนๆ ทุกคน โดยปกติแล้วคนในบ้านเรามักจะมีสิ่งที่เคารพนับถือ และมีศรัทธามาก็ตั้งแต่โบร่ำโบราณ

โดยพระศรีวสุนรา หรือที่เขาเรียกกันว่า พระแม่ธรณี เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพีแห่งผืนแผ่นดินทั่วบ้านทั่วเมือง ที่ได้ปรากฏตามตำนานของพระพุทธศาสนา

ซึ่งโดยมีความเชื่อกันที่ว่า ท่านนั้นเป็นผู้ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน เป็นสิ่งที่คอยค้ำจุนทุกสรรพสิ่งทั้งปวง เปรียบเสมือนมารดาที่คอยปกป้องกันดินและโลกใบนี้

ซึ่งในวันนี้เราได้เตรียมคาถาและการบูชารังต่อไปนี้ มาให้เพื่อนๆได้ทำความเข้าใจ และสามารถที่จะสวดตามไปพร้อมกัน

ซึ่งเป็นคำแนะนำจากทางด้านของอาจารย์ชื่อดังทางเพจของเรา

คาถ าบูชาพระ แม่ธรณี

เริ่มต้นให้เรานั่งสมาธิประมาณ 1 นาที หลังจากนั้นทำจิตให้ มั่นแล้วว่านะโม 3 จบ

ตัสสา เกษีสะโต ยะถ าคงคา โสตัง ปะวัตตันติ มาระเสนา

ปฏิฐาตุง ปริมาน านุภาเวนะ มาระเสนา ปะราชิตา นิโสนิสัง

ปาลายันติ วิทังเส นติ อะเสสะโต สาธุ สาธุ สาธุ

สังขาตัง โลตังก ะวิทู ตันติพุดติง นะโมพุทธายะ นะมะ พะทะ

คำอธิษฐา นพ ระแม่ธรณี

ผู้อธิษฐาน : พระแ ม่ธรณี เจ้าข้าเอ๋ย สังขา ตังอยู่แล้วหรือไร

เจ้าแม่ธรณี : อยู่แล้ วเจ้าค่ะ เราพระ แม่ธรณี

ผู้อธิษฐาน: ลูกขอจะ อธิษฐาน คือ ข้าพเจ้า (ชื่อผู้อธิษฐาน) ขอตั้งจิต อธิษฐาน ต่อพระแม่ธรณี เจ้าข้า

เจ้าแม่ธรณี : ว่าอย่ างไรหรือ

ผู้อธิษฐาน : ข้าพเจ้าปรารถนา จะมีบ้านอยู่ให้ร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจนจะซื้อจะขายเ ปลี่ยนกร รมสิทธิ์ที่ดิน

ที่ข้าพเจ้ามี จงสมหวัง สมปรารถนา หากมีบ้านมีที่อยู่อาศัยแล้ว จงให้แคล้วคลาด จากภัยใดๆ อุทกภัย

อัคคีภัย โจรภัย ตลอดจนให้มีความสุข ร่มเย็นเป็นสุข เกิดความรัก ความสามัคคี

เมื่ออยู่ในบ้านเลขที่ (บ้านเลขที่ของท่าน) นั้น จงมีความสุข ความเจริญ จะทำสิ่งใด จงทำมาค้าขึ้น

สมดั่งปรารถนา ขอให้บุญแห่งข้าพเจ้าที่สะสมอยูในมวยผมของพระแม่ธรณี ที่นำพาข้ามชาติข้ามภพ

จงมาเป็นกำลังบุญกุศล บุญราศี เสริมกำลังกาย กำลังสมอง กำลังปัญญา

ให้กระทำกิจกร รมอันใด จากนี้เป็นต้นไป เป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยธรรม มิงอมือ งอเท้า แล้วไซร้

กำลังบุญที่สะสมในมวยผมพระแม่ธรณี จงเป็นบุญสำเร็จ บุญนิธิ ให้สำเร็จสมปรารถนา ตั้งแต่บัดนี้

สืบไปเบื้องหน้า เทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

บทแผ่เม ตตา ให้ตัวเ อง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข นิททุกโข โหมิ ปราศจากความทุกข์ อะเวโร โหมิ ปราศจากเวร

อัพยาปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรคภัยใดๆและความเบียดเบียนทั้งปวง อะนีโฆ โหมิ ปราศจากความทุกข์กาย

ทุกข์ใจ สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

บ ทแผ่เมตตา ใ นอื่น

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้ งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ลาจากไป ด้วยกันห มดทั้งสิ้น

อะเวรา โห นตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและ กันเลย

อัพพะยา ปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเ ป็นสุขเถิด อย่าได้เบีย ดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนี ฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์ กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ป ะริหะรันตุ จงมีความ สุขกาย สุขใจ รักษาตน ให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

เมื่อท่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมนั่ง สมาธิก่อนนอนสักเล็กน้อย เพื่อเป็น การคิดทบทวนในสิ่งที่กระทำมาทั้งหมดในวันนี้

และพร้อมที่จะนอนหลับพักผ่อน ตื่นขึ้นม ารับสิ่งดีๆ และแก้ไขในสิ่งที่ทำผิ ดพลาดไป

ขอบคุณที่มา…

P o s t s o d

Leave a Reply

Your email address will not be published.