May 17, 2022

สว ดได้ ทุกวัน บทสวดม นต์ก่อนนอนแบบ สั้น หนุนนำชี วิตให้ดี ยิ่งขึ้น

เราควร สวดมนต์ ก่อนเวลานอนจะทำให้จิตใจเกิดเป็นความสงบสุข มีสมาธิ มีการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆวัน ไม่ว่าจะกระทำการสิ่งใด

ก็สามารถที่จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มีความเจริญก้าวหน้าโดยที่ไม่ต้องพึ่งด ว งชะตา เพราะเราสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเองในทุกๆวันได้

ด้วยวิถีชีวิตและประเพณีอันงดงามของคนบ้ า นเรานั้นโดยเฉพาะวิธีการสวดมนต์ไหว้พระในเวลาเช้าหรือก่อนนอน เป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝังมาจากผู้ใหญ่

ให้เราหมั่นสวดมนต์ในทุกๆคืน จะช่วยหนุนนำชีวิตความเป็นอยู่ให้มีความเจริญมากยิ่งขึ้นไป และเป็นการเพิ่มบุญ สะสมบุญ ให้กับตนเอง

ภาวนาและหมั่นทำแต่ความดีนั้นจะทำให้ชีวิตดีขึ้นจริง ๆ

อะระหัง สัมมาสั มพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง)

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโ ม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง)

สุปะฏิปันโน ภะคะ วะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระ พุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม

ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่ สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ ติโลกะนาถัง

ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ) วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน

สุปติฏฐิตัง สา รีริกะธาตุ

ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสา รีริกะธาตุตามที่ต่างๆ มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา

ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

บทสวดสั้นง่ายต่อการจดจำ หมั่นสวดทุกวันดีต่อใจ พระรักษาและเทวดาคุ้มครอง สาธุๆ

คำแผ่ เมตตาใ ห้แก่ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิด อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุ ก ข์ อะหัง อะเวโร โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มี เว ร อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความพ ย า บาทเบียด เบียน

อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุ ก ข์กายทุ ก ข์ใจ สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิฯ

ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุ ก ข์ภัยทั้งสิ้นเทอญฯ

คำแผ่เมตตา ให้แ ก่สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ต า ย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อะเวรา โหนตุ

จงเป็นสุข ๆ เถิด อย่าได้มีเ ว รแก่กันและกันเลย อัพญาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้พยา บ า ทเบียด เบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนี ฆ า โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีความทุ ก ข์กาย ทุ ก ข์ใจเลย สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ

จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุ ก ข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญฯ

เพื่อเป็นสิริมง ค ลแก่ชีวิต เพื่อความรุ่งเรื่อง มีสติและสมาธิต่อหน้าที่การงานและการใช้ชีวิต ขอให้ท่านบอกบทสวนมนต์นี้ให้ผู้อื่นเห็นเป็นบุญกุศลยิ่งนัก สาธุ

อานิสงค์จา กการสวด มนต์

เกิดผลที่ดีต่อร่างกาย ทางการแพทย์นั้นได้ออกมาบอกว่า การสวดมนต์จะทำให้เกิดเป็นความสุขได้จริงในจิตใจ ซึ่งร่างกายของเรานั้นจะมีส า รแห่งความสุข

ออกมาจะทำให้ร่างกายแข็งแรงมีใบหน้าของความสดใส สร้างความสุขได้ในทุกๆวัน การบำเพ็ญภาวนาทำให้มีสมาธิมีจิตใจที่แจ่มใส การสวดมนต์อยู่เป็นประจำ

ในทุกๆวันนั้นเมื่อจิตใจมีสมาธิย่อมมีความแจ่มใสเกิดขึ้น มีกำลัง ความคิด การอ่านแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี เป็นที่โปรดของเหล่าเทพ เทวดาเมื่อได้ยินบท

สวดนั้นจะพบกับความร่มเย็นเป็นสุข คลายความทุ ก ข์จะช่วยปก ป้องรัก ษาคนที่สวดมนต์อยู่เป็นประจำ เกิดเป็นผลบุญจากการแผ่เมตตา เมื่อสวดมนต์เสร็จสิ้น

แล้วนั่งสมาธิและแผ่เมตตาให้กับตนเองสรรพสัตว์ทั้งหลาย บุคคลที่เราจะส่งผลบุญไปให้ ซึ่งจะทำให้ตัวเรานั้นเกิดเป็นอานิสงส์บุญเกิดขึ้นให้กับตัวเรา

ขอบคุณที่มา…

k h a w j i n g

Leave a Reply

Your email address will not be published.