May 25, 2022

เ ปิดวิ ธีลงทะเบียน ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ บัตรสวัสดิกา รแห่งรัฐรอบใหม่ รับสิท ธิ์ใช้ฟรี 1 ปี

ล่าสุดทางเพจ แจ้งข่าวประกันสังคม ระบุว่า นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง

เปิดเผยว่า การพิจารณาหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการวางหลักเกณฑ์คัดกรองให้รัดกุมยิ่งขึ้น

ก่อนเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ที่มีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เป็นประธานอีกครั้ง

“ไม่เกินช่วงต้นเดือนธ.ค. จะชัดเจนในเงื่อนไขคัดกรองใหม่ ส่วนช่วงเวลาที่จะเปิดให้ลงทะเบียน ยังต้องพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของไวรัสโควิดด้วย แม้ช่วงปลายปีจำนวนผู้ได้รับวัคซีนจะมากขึ้น แต่ยังมีความเสี่ยงในการติดเชื้ออยู่ ดังนั้นจึงต้องดูสถานการณ์รวมถึงวิธี

การเปิดลงทะเบียนอีกครั้ง”นายพรชัยกล่าว ปัจจุบันมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐราว 13.65 ล้านคน การเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

เพื่อเพิ่มการคัดกรองให้รัดกุมยิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยที่ไม่เคยได้รับสิทธิให้สามารถเข้ามาสมัครได้ ส่วนกลุ่มที่ถือบัตรฯอยู่แล้ว

ก็จะต้องลงทะเบียนเพื่อคัดกรองคุณสมบัติใหม่ด้วยเช่นกัน สำหรับช่องทางและขั้นตอนลงทะเบียนรับสิทธิ “ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ”

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต.ค.64-ก.ย.65

เปิดให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟฟ้า 315 บาท ซึ่งรับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรีตั้งแต่เดือนต.ค.64ก.ย.65 ให้ 1 สิทธิ์บัตรต่อ 1 ครอบครัว

วิธีลงทะ เบียน ลด ค่าน้ำนาน 1 ปี

เปิดวิธีการลงทะเบียน “ลดค่าน้ำ ” โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้สิทธิ์ลงทะเบียนตามมาตรการบรรเทาภาระของประชาชน

ตั้งแต่ต.ค.64ก.ย.65 เป็นเวลา 12 เดือน

ขั้นตอนกาารลง ทะเบียน รับส่วนลดค่าน้ำ

1.ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำผ่านทางเว็บ

“การประปาส่วนภูมิภาค” ไปที่เว็บไซต์ https://payment.pwa.co.th/welfare-register/

“การประปานครหลวง” ไปที่เว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/welfareregist

2.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชื่อ-นามสกุล ของผู้ลงทะเบียน (ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)

3.กรอกเลขบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ลงทะเบียน

4.กรอกอีเมลล์ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี), เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)

5.เลือกสาขาของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ

6.กรอกเลขที่ผู้ใช้น้ำ เลขที่ผู้ใช้น้ำของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ

7.เลือกรูปภาพที่ปรากฏให้ถูกต้อง และคลิกที่ปุ่ม “ตกลง”

• กรณีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่เคยใช้สิทธิ์ลดค่าน้ำประปามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ์

สามารถไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่สำนักงานการประปานครหลวงและสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค

พร้อมทั้งแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อยืนยันตัวตน

เงื่อนไขของก ารลงท ะเบียน

• รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปา วงเงิน 100 บาท /ครัวเรือน /เดือน ในกรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท

แต่ไม่เกิน 315 บาท ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท โดยส่วนเกินต้องชำระด้วยตนเอง

• กรณีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาเองทั้งหมด

ครอบคลุมประมาณ 186,625 ครัวเรือน

วิธีลงทะเบี ยนค่าไ ฟฟ้าของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ส่วนลดค่าได้ฟ้าสูงสุดได้ 315 บาท

ต่อ 1 ครอบครัว ได้ที่การไฟฟ้านครหลวงไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณ

จะได้รับสิทธิ์ในรอบบิลถัดไป เช่น หากลงทะเบียนในต้นเดือนต.ค. คุณจะได้รับเงินคืนในรอบวันที่ 18 พ.ย.เป็นต้น

(เลทสุด 18 ธันวา) เงินจะคืนมาในรูปแบบของ e-Money ภายในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเอง

โดยจะได้รับในทุกวันที่ 18 ของเดือน สามารถกด ATM ได้

ขอบคุณที่มา…

แ จ้ ง ข่ า ว ป ร ะ กั น สั ง ค ม

Leave a Reply

Your email address will not be published.