May 15, 2022

มสธ.ทำโพล พบ “จุริน ทร์” ประช าธิปัตย์ นำโด่ง คนกรุงเท พฯ อยากเห็ นเป็นนายกฯ

ศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดเผย

ผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับ “ประชาชนในกรุงเทพมหานครต้องการผู้นําที่มีคุณลักษณะแบบใดเพื่อ

เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปและคุณลักษณะพรรคการเมืองแบบใดที่ผู้นําสังกัดหรือได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป”

ดําเนินการสํารวจ ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 12,350 คน เป็นชาย 6,820 คน (55.22%)

หญิง 5,530 คน (44.78%)ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสํารวจครั้งนี้ ชี้ให้ว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ผู้นําจากพรรคประชาธิปัตย์

เป็นผู้ประชาชนในกรุงเทพมหานครประเมินว่าเหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ในสถานการณ์ช่วงเวลา 4-5 ปี ข้างหน้านี้

เนื่องด้วยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ มีคุณลักษณะความเป็นผู้นําเฉพาะตัวเด่นชัดและมีคุณลักษณะพรรคการเมืองที่สังกัดเด่นชัด

ตามรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปนี้

1. ประชาชนในกรุงเทพมหานครประเมินคุณลักษณะความเป็นผู้นําของผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป

1.1 ผลสรุปภาพรวมคุณลักษณะความเป็นผู้นําของผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป จะเห็นได้ว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

มีคะแนนโดยภาพรวมสูงสุด (54.24%) และรองลงมา คือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (52.99%), คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

(38.12%) ตามลําดับ ส่วนนางสาวแพทองธาร ชินวัตร มีคะแนนน้อยที่สุด (8.87%)

1.2 ผลสรุปคุณลักษณะด้านที่ 1 คือ ความสามารถในการกอบกู้และแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้ จะเห็นได้ว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

มีคะแนนสูงสุด (50.30%) รองลงมา คือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (41.31%), นายกรณ์ จาติกวณิช (32.02%) ตามลําดับ

และ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร มีคะแนนน้อยที่สุด (9.20%)

1.3 ผลสรุปคุณลักษณะด้านที่ 2 คือ คุณลักษณะด้านความสามารถในการแก้ปัญหาปากท้องและชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนได้

เห็นได้ว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ มีคะแนนสูงสุด (50.89%) รองลงมา คือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (43.44%),

นายกรณ์ จาติกวณิช (30.14%) ตามลําดับ ส่วนนางสาวแพทองธาร ชินวัตร มีคะแนนน้อยที่สุด (7.72%)

1.4 ผลสรุปคุณลักษณะด้านที่ 3 คือ คุณลักษณะด้านการเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การบริหารประเทศ มี ผลงานโดดเด่น

เป็นที่ประจักษ์มาแล้วทั้งในอดีตและปัจจุบัน เห็นได้ว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์มีคะแนนสูงสุด (59.53%) และรองลงมา

คือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (42.47%), คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (33.40%) ตามลําดับ ส่วนนางสาวแพทองธาร ชินวัตร

มีคะแนนน้อยที่สุด (6.09%)

1.5 ผลสรุปคุณลักษณะด้านที่ 4 คือ คุณลักษณะด้านการเป็นผู้ที่รอบรู้ รอบคอบ ทุ่มเท ขยัน และรู้กลไก

การผลักดันงานหรือนโยบายให้สําเร็จได้ เห็นได้ว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ มีคะแนนสูงสุด (63.58%) รองลงมา

คือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (58.72%), คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (42.20%) ตามลําดับ ส่วนนางสาวแพทองธาร ชินวัตร

มีคะแนนน้อยที่สุด (6.36%)

1.6 ผลสรุปคุณลักษณะด้านที่ 5 คือ คุณลักษณะด้านการเป็นผู้ที่อ่อนน้อม ปรองดอง เข้าถึงง่าย ทํางาน กับทุกฝ่ายได้

เห็นได้ว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์มีคะแนนสูงสุด (55.51%) รองลงมา คือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (52.83%),

นายอนุทิน ชาญวีรกูล (47.40%) ตามลําดับ ส่วนนางสาวแพทองธาร ชินวัตร มีคะแนนน้อยที่สุด (12.81%)

1.7 ผลสรุปคุณลักษณะด้านที่ 6 คือ คุณลักษณะด้านการเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เล่นพรรคเล่นพวก เห็นได้ว่า

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ มีคะแนนสูงสุด (54.72%) รองลงมา คือ พลตํารวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (58.74%),

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (54.13%) ตามลําดับ ส่วนนางสาวแพทองธาร ชินวัตร มีคะแนน น้อยที่สุด (9.60%)

1.8 ผลสรุปคุณลักษณะด้านที่ 7 คือ คุณลักษณะด้านการเป็นผู้ที่รักษาสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ เห็นได้ว่า

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีคะแนนสูงสุด (62.01%) และรองลงมา คือ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (60.12%),

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (57.96%) ตามลําดับ ส่วนนางสาวแพทองธาร ชินวัตร มีคะแนนน้อยที่สุด (16.34%)

1.9 ผลสรุปคุณลักษณะด้านที่ 8 คือ คุณลักษณะด้านการเป็นผู้ควบคุมกํากับความมั่นคงทางการทหารและตํารวจ

เห็นได้ว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีคะแนนสูงสุด (68.99%) และรองลงมา คือ พลตํารวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (40.92%)

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (60.12%) ตามลําดับ ส่วนนางสาวแพทองธาร ชินวัตร มีคะแนนน้อย ที่สุด (2.85%)

2. ประชาชนในกรุงเทพมหานครประเมินคุณลักษณะพรรคการเมืองที่ผู้นําสังกัด หรือ อาจจะเป็นผู้ได้รับเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป

2.1 ผลสรุปภาพรวมคุณลักษณะพรรคการเมืองที่เป็นผู้นําสังกัด หรือ อาจจะเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป

เห็นได้ว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ผู้นําจากพรรคประชาธิปัตย์ มีคะแนนรวมสูงสุด (58.15%) และรองลงมา คือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ผู้นําจากพรรคพลังประชารัฐ (45.59%), นายอนุทิน ชาญวีรกูล ผู้นําจากพรรคภูมิใจไทย, (40.74%) ตามลําดับ

ส่วนนางสาวแพทองธาร ชินวัตร ผู้นําจากพรรคเพื่อไทย มีคะแนนน้อยที่สุด (31.44%)

2.2 ผลสรุปคุณลักษณะพรรคการเมือง ด้านที่ 1 ยึดมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตยและระบบรัฐสภา เห็นได้ว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

ผู้นําจากพรรคประชาธิปัตย์ มีคะแนนสูงสุด (62.01%) และรองลงมา คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ผู้นําจากพรรคภูมิใจไทย (54.20%),

ตามลําดับ ส่วนนางสาวแพทองธาร ชินวัตร ผู้นําจากพรรคเพื่อไทย มีคะแนนน้อยที่สุด (26.28%)

2.3 ผลสรุปคุณลักษณะพรรคการเมือง ด้านที่ 2 มีกลไกการทํางานที่เป็นระบบ เป็นพรรคการเมืองของ ประชาชน

ไม่เป็นพรรคของใครคนใดคนหนึ่ง หรือ คณะบุคคล หรือ นายทุน เห็นได้ว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ผู้นําจากพรรคประชาธิปัตย์

มีคะแนนสูงสุด (58.74%) และรองลงมา คือพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้นําจากพรรคพลังประชารัฐ (45.93%),

นายกรณ์ จาติกวณิช ผู้นําจากพรรคกล้า (42.63%) ตามลําดับ ส่วนนางสาวแพทองธาร ชินวัตร มีคะแนนน้อยที่สุด (23.46%)

2.4 ผลสรุปคุณลักษณะพรรคการเมือง ด้านที่ 3 มีบุคลากรของพรรคที่มีคุณภาพสูงในการบริหารพรรค และมีความพร้อมในการเป็นผู้บริหารประเทศ

เห็นได้ว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ผู้นําจากพรรคประชาธิปัตย์ มีคะแนนสูงสุด (56.57%) และรองลงมา คือ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร

ผู้นําจากพรรคเพื่อไทย (44.92%), พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้นําจากพรรคพลังประชารัฐ (42.48%) ตามลําดับ

ส่วนพลตํารวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ผู้นําจากพรรคเสรีรวมไทย มีคะแนนน้อยที่สุด (23.04%)

2.5 ผลสรุปคุณลักษณะพรรคการเมือง ด้านที่ 4 มีที่มีบุคลากรคุณภาพโดดเด่นในการทํางานแก้ไขปัญหา ของประชาชนในระบบสภา

และการดูแลประชาชนในพื้นที่ เห็นได้ว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ผู้นําจากพรรคพรรคประชาธิปัตย์ มีคะแนนสูงสุด (56.29%)

และรองลงมา คือ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ผู้นําจากพรรคเพื่อไทย (47.47%), พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ผู้นําจากพรรคพลังประชารัฐ (44.76%) ตามลําดับ ส่วนนายกรณ์ จาติกวณิช ผู้นําจากพรรคกล้า มีคะแนนน้อยที่สุด (18.18%)

2.6 ผลสรุปคุณลักษณะพรรคการเมือง ด้านที่ 5 มีที่มีความอิสระในการตัดสินใจ ปราศจากการครอบงําใดๆ เห็นได้ว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ผู้นําจากพรรคประชาธิปัตย์ มีคะแนนสูงสุด (57.15%) และรองลงมา คือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ผู้นําจากพรรคพลังประชารัฐ (51.48%), พลตํารวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ผู้นําจากพรรคเสรีรวมไทย (45.94%) ตามลําดับ

ส่วนนางสาวแพทองธาร ชินวัตร ผู้นําจากพรรคเพื่อไทย มีคะแนนน้อยที่สุด (15.10%)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น่าสังเกตว่าในแบบสอบถามในแต่ละหัวข้อนั้น น.ส.พินทองทา หรือเอม ได้คะแนนน้อยสุด

ทั้งที่คนที่เพิ่งเปิดตัวร่วมกับพรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานที่ปรึกษาการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมคือ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร

หรืออุ๊งอิ๊ง รวมถึงไม่มีผลสำรวจของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ซึ่งประกาศตัวเป็นแคนดิเดตนายกฯของพรรค

จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความน่าเชื่อถือของโพลดังกล่าว

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published.