May 25, 2022

ผบ.ทบ. สแตนด์บาย รถทหาร 3,700 คัน พร้อมขนส่งสินค้า รอคำสั่งจากรัฐบาล บัญชานายก!!

วันที่ 18 พ.ย.64 พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. เปิดเผยว่า ตามที่ผู้ประกอบการรถบรรทุกบางส่วน

เรียกร้องรัฐบาลเรื่องราคาน้ำมัน และระบุว่าจะหยุดการเดินรถขนส่งสินค้าในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งรัฐบาลกำลังบริหาร

จัดการเรื่องดังกล่าว โดยนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้เตรียมระบบขนส่งรองรับการหยุดเดินรถและให้เหล่าทัพเตรียมการ

สนับสนุนรถยนต์ทหารเข้าช่วยในการขนส่งอีกทางหนึ่งนั้นในส่วนของกองทัพบก พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้

ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบหมายให้กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก, กรมการขนส่งทหารบก, กองทัพภาค และหน่วยที่เกี่ยวข้อง

ได้รวบรวมศักยภาพด้านการขนส่งและเตรียมข้อมูลยานยนต์ทางทหาร ที่สามารถนำมาใช้ในการขนส่งสินค้ารองรับ

ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งได้หารือถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฎิบัติในการนำรถยนต์บรรทุกขนาดต่างๆ

พร้อมกำลังพล เข้ารับภารกิจ โดยในขั้นต้นกองทัพบกมีรถยนต์ทหารที่เหมาะสมกับภารกิจด้านการขนส่งทางถนน

ประมาณ 3,700 คัน แยกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก, ขนาดกลาง และขนาดใหญ่

มีน้ำหนักบรรทุก 1, 4 และ 8 ตัน ตามลำดับโดยขณะนี้ได้แจ้งให้หน่วยทหาร ได้ดำเนินการตรวจสภาพยานยนต์

และพลขับรวมทั้งส่วนสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้เกิดความพร้อม ส่วนการปฏิบัติงานจริงคงต้องรอสั่งการจากทางรัฐบาลในลำดับต่อไป

อย่างไรก็ตาม กองทัพบกยินดี ให้การสนับสนุน เมื่อรัฐบาลมอบหมาย ทั้งนี้เพื่อให้การบริการด้านการขนส่งสินค้าในภาพ

รวมของประเทศ เป็นไปตามระบบ ประชาชนผู้บริโภคไม่ได้รับผลกระทบ อีกทั้งเป็นการนำเอาศักยภาพ

และยุทโธปกรณ์ของกองทัพบก มาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุน และช่วยแก้ไขปัญหาของส่วนรวมด้วย.

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published.