May 17, 2022

รู้ไว้ เป็นประโยชน์ ที่ดินเปล่ าที่มีอยู่ 9 อย่าง เจ้าของรู้ไว้

ที่ดินไม่ว่าจะเป็นที่ดินประเภทไหน ห่ า งไกลเท่าไหร่ แน่นอนว่ามักจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงกันทั้งนั้น เพราะที่ดินนี้สามารถที่จะ

นำมาทำประโยชน์สร้างเป็นอาชีพ สร้างเป็นรายได้ เป็นมร ด กตกทอดไว้ให้กับลูกหลานในภายภาคหน้า หรือสามารถที่จะเพิ่มกำ ไ ร

ได้อย่างมหาศาลในระยะเวลาไม่กี่ปี คนที่มีที่ดินควรที่จะดูแลและจำเป็นที่จะต้องรู้ทั้ง 9 ข้อนี้ ที่เราจะนำมาบอกกันในวันนี้

เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเอง จะได้ไม่เสียที่ดินไปให้กับใครได้อย่างง่ายๆ

9 ข้อที่ควรรู้ เรื่องที่ดิน

ข้อ 1 ที่ดินของเรานั้น หากเรามีแล้วไม่เข้าไปดูแล ย่อมมีผลที่ไม่ดีหรือเป็นปัญหาตามมาภายหลังได้ หากเรามีที่ดินแล้ว

ควรที่จะต้องเข้าไปจัด การดูแล สำรวจที่ดินของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเป็นอย่างต่ำ ทั้งยังเป็นการให้ผู้อื่นรับรู้ว่าที่

ดินในส่วนมีนั้นได้มีเจ้าของ ไม่ใช่ที่ดินที่ไม่มีเจ้าของ

ข้อ 2 ต ร ว จ สอบให้แน่ใจว่าไม่มีผู้อื่นแอบเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดิน ของตนเอง เมื่อเข้าไปดูที่ดิน ก็ให้สอบถามเพื่อนบ้ า น

ในละแวกใกล้เคียง หมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลง ในที่ดินของเราเองได้

ข้อ 3 เมื่อได้เข้าไปดูที่ดินของตนเอง ให้ดูว่าหมุดที่เคยได้ปักอยู่นั้นอยู่ที่เดิมหรือไม่ หรือมีการชำรุดเสียหาย หายไปหรือไม่

หลักหมุดนั้นมีความสำคัญต่อที่ดินเพื่อเป็นการยืนยันทางกรมที่ดินด้วย และเพื่อเป็นการบอกว่าที่ดินผืนนี้ได้มีเจ้าของ

ข้อ 4 หลักหมุดที่ปักเอาไว้หากหาย ให้รีบแจ้งเพื่อล ง บันทึก ประจำวัน นำเอกส า รไปยื่นกับกรมที่ดิน และทำในขั้นตอนถัดไป

ข้อ 5 สำหรับในที่ดินที่เรามีอยู่นั้น หากอยู่บริเวณพื้นที่ของริมตลิ่ง ริมน้ำ แนะนำว่าควรที่จะวัดที่ดินใหม่ในทุกๆ 5 ปี

เพื่อเป็นการสำรวจพื้นที่การเปลี่ยนแปลง บริเวณนั้นอาจจะเพิ่มหรือลดไปก็ได้ รวมกับที่ดินบริเวณอื่นๆด้วย

ข้อ 6 หากได้มีคนอื่นได้เข้ามาอาศัยอยู่ในที่ดินของเรานั้น ควรที่จะพูดคุยตกลงกันให้เรียบร้อย ว่าจะทำการเช่าหรือทำการซื้อ

เพื่อที่จะไม่ทำให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลังได้ ควรมีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรให้เรียบร้อย หากตกลงกันไม่ได้ ก็

ควรที่จะให้คนอื่นออกจากที่ดินบริเวณของเราได้ในทันที

ข้อ 7 ควรมีการล้อมรั้วบริเวณที่ดินให้เด่นชัด เพื่อเป็นการกำหนดอาณาเขตบริเวณที่ดินของเราเองให้ชัดเจน

ข้อ 8 การแสดงป้ายเพื่อให้เห็นว่าบนที่ดินผืนนี้เป็นที่ ดินส่วนบุคคลที่มีเจ้าของ เพื่อที่จะป้อง กันไม่ให้ผู้อื่นนั้นเกิดความเข้าใจผิดว่า

เป็นที่ดินของสาธารณะสามารถนำมาทำอะไรก็ได้

ข้อ 9 เมื่อได้เข้าไปดูที่ดินของตนเองนั้น คอยสังเกตร่องรอยการเดินผ่ า นของทางรถ เพราะถ้าหากว่าเราไม่มีการล้อมรั้วกั้นอาณาเขตเอาไว้

ผู้คนอื่นมักจะเข้าใจว่าเป็นทางผ่ า น ที่จะสามารถใช้ผ่ า นไปมาได้เป็นประจำ

สำหรับใครที่ได้มีที่ดินเป็นของตัวเอง อย่าลืมที่จะเข้าไปดูแลที่ดินของตนเองด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

เพื่อสิทธิและประโยชน์ของตัวเอง หากเราไม่เข้าไปดูแลปล่อยเอาไว้เป็นเวลาหลายปี ที่ดินของเรานั้นอาจจะตกไปเป็นของผู้อื่นได้อย่างไม่ยาก

ขอบคุณที่มา…

p o s t s o d

Leave a Reply

Your email address will not be published.