อุ ตุ ฯ เตื อนฝน ยังมีฝน หนัก หลา ยพื้น ที่

อุ ตุ ฯ เตื อนฝน ยังมีฝน หนัก หลา ยพื้น ที่ วันี้เรามีข่าวสาร สภาพดิน ฟ้า อากาศ จากกรมอุตุฯ มาฝากเพื่อนๆ ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้น และมีฝนตกหนักบ างแห่ง ในภาคเหนือ เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย กรมอุตุนิยมวิทย าร ายงาน ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้น และมีฝนตกหนักบ …

Read More

อุตุเตือน 55 จังหวัด ระวังพายุ ฝน หนัก

อุตุเตือน 55 จังหวัด ระวังพายุ ฝน หนัก วันนี้เรามีข่าวเกี่ยวกับสภาพดิน ฟ้า อากาศมาฝากเพื่อนๆ กรมอุตุนิยมวิทย า รายงาน พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนักบ างแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่เ …

Read More

อุตุเตือน พื้นที่เสี่ ย งภั ย ให้ เตรียม รับมือ ฝนฟ้า คะนอง

อุตุเตือน พื้นที่เสี่ ย งภั ย ให้ เตรียม รับมือ ฝนฟ้า คะนอง วันนี้เรามีข่าวสาร เกี่ยวกับ สภาพ ดิน ฟ้า อากา มาฝากเพื่อนๆ วันที่ 17 พ.ค. 64 กรมอุตุนิยมวิทย า ร ายงานสภาพอากาศประจำวัน ลักษณะอากาศทั่วไปพย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน …

Read More

อุตุเตือน 46 จังห วัด ให้ ร ะวังอัน ตร าย จากพา ยุ

อุตุเตือน 46 จังห วัด ให้ ร ะวังอัน ตร าย จากพา ยุ วันนี้เรามีข่าวพยากรณ์อากาศมาฝากเพื่อน ๆ โดย กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบ างพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่วนบริเวณอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ อนึ่ง พายุดีเปรสชั่น บริเวณฟิลิปปินส์ตอนใต้ที่กำลังเคลื่อนที่ทางตะวันตก …

Read More

11 ถึง 12 เตรียมรับมือ อุตุ เตือนพ ายุฝ น หนัก

11 ถึง 12 เตรียมรับมือ อุตุ เตือนพ ายุฝ น หนัก วันนี้เรามีข่าวมาแจ้งเตือนทุกๆท่าน ต ามการร า ยงานของกรมอุตุฯ ค าดว่า แรงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่เกิ ดขึ้นในปัจจุบันจะส่งผลให้ไทยเข้าสู้ฤดูฝนอย่ างเป็นทางการในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน พ.ค.นี้ หรือในวันที่ 11-12 พ.ค. 2564 ดังนั้นกรมชลประทานซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติงานจึงต้องดำเนินการเตรียมรับมืออย่ างเต็มที่ เก็บน้ำไว้ใช้ให้มากที่สุด …

Read More

อุตุเตือน เตือน 22 จังหวัด ฝนหนัก

อุตุเตือน เตือน 22 จังหวัด ฝนหนัก ข่าวพยากรณ์ อากาศ วันที่ 30 มี.ค.64 กรมอุตุฯ พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุม บริเวณภาคเหนือทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ และมีอากาศร้อนจัดบ างแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทย เข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงเกิ ดขึ้นบ …

Read More

อ ากา ศร้อ นถึ งร้อนจั ด มีฝ น หนัก บางพื้นที่

อ ากา ศร้อ นถึ งร้อนจั ด มีฝ น หนัก บางพื้นที่ วันนี้เรามีข่าวสภาพอากาศ มาฝากเพื่อนๆ สภาพอากาศวันนี้ ภาคเหนือและกลาง อากาศร้อนถึงร้อนจัด ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง กรมอุตุนิยมวิทย า ร ายงานสภาพอากาศวันนี้(27 มี.ค.) ภาคเหนือและภาคกลาง อากาศร้อนหลายพื้นที่ และมีอากาศร้อนจัดบ างแห่ง ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง กรมอุตุนิยมวิทย า ร ายงานสภาพอากาศวันนี้ …

Read More

อุตุเตือนภัย ภั ย พายุ ฝ นถ ล่ม ห นัก

อุตุเตือนภัย ภั ย พายุ ฝ นถ ล่ม ห นัก วันนี้เรามี บทความเกี่ยวกับ สภาพภูมิอากาศมาฝากเพื่อนๆ กรมอุตุฯ รา ยงานสภาพอากาศอีก 7 วันข้างหน้า พย ากรณ์อากาศ ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2564 – 22 มีนาคม 2564 คาดการณ์ว่า ในช่วงวันที่ 16 …

Read More

อุตุเตือน เตรี ย มรับมือพา ยุฤดูร้อน

อุตุเตือน เตรี ย มรับมือพา ยุฤดูร้อน วันนี้เรามีข่าวจาก กรมอุตุนิยมวิทยา มาฝากเเพือนๆ กรมอุตุฯพย ากรณ์วันนี้ – 21 มี.ค.ไทยตอนบนอุณหภูมิสูงขึ้น อากาศร้อนถึงร้อนจัดและในวันที่ 21 มี.ค.เตรี ย มรับมือพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลู กเห็บตกบ างพื้นที่ กรมอุตุนิยมวิทย า ร ายงานสภาพอากาศวันนี้ และพย ากรณ์อากาศ 7 …

Read More

อุตุเตือนพื้นที่ สีแดง ฝนถล่ม หนัก

อุตุเตือนพื้นที่ สีแดง ฝนถล่ม หนัก วันนี้เรามีข่าวมาประชาสัมพันธื กรมอุตุฯ พย ากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่าง 12 มี.ค. – 18 มีค. 2564 ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 12 18 มี.ค. 64 อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัว ในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด 17-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-40 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว …

Read More